პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები - ჩერნოვეცკის ფონდი

ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდი

Главное меню

პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები

ფონდისადმინისტრაციავალდებულებასიხსნისბენეფიციარისწინაშეიმშემთხვევებში, თუ:

1.ფონდიგადარიცხავსთანხასსამედიცინოდაწესებულებაშიდაამოწურავსთავისრესურსსკონკრეტულბენეფიციართანდაკავშირებით.
2. გამოჩნდებადაფინანსებისსხვასაშუალებებიდაბენეფიციარიაღარსაჭიროებსფონდისფინანსურდახმარებას.
3. ბენეფიციარისანმისიოჯახისმხრიდანდაფიქსირდებაარაკეთილსინდისიერიქმედება.
4. არაკეთილსინდისიერქმედებადჩაითვლება: შეურაცყოფაფონდისადმინისტრაციისმიმართ, ბრალდებები, პირადიანსატელეფონოზარითმუქარაფონდისადმინისტრაციისრომელიმეწევრისმიმართ, ფონდისწესებისადახელშეკრულებისდარღვევა, ფსიქოლოგიური  ზეწოლა,  ფონდისსაქმიანობისხელისშეშლადაა. შ.
5. ფონდისსაქმიანობისხელისშემშლელფაქტადჩაითვლება:
5.1. ფონდისგანმალულადბენეფიციარისპირადიანგარიშებისგავრცელებაფონდისოფიციალურგვერდზე, პოსტებისადაკომენტარებისსახით. არაქვსმნიშვნელობაამასაკეთებსახლონათესავი, თუსხვაპირი.
5.2. ცრუინფორმაციისგავრცელებაფონდისსაქმიანობაზეანფონდისადმინისტრაციისრომელიმეწევრზე. 

ზემოაღნიშნულიწესებიმოქმედებსყველაზე, გამონაკლისებისგარეშე. ფონდისადმინისტრაციაკატეგორიულადმოითხოვსსაზოგადოებისადაბენეფიციარებისმხრიდანწესებისდაცვას. 

Главное меню

Как помочь როგორ დავეხმაროთ How to help How to help