ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდი

ფონდის შესახებ

ფონდიდაარსდა 2012 წლის 12 აპრილს, რომლისმიზანიასაქართველოსყველამოქალაქის ამ ღვთისმიერ  დაკეთილშობილურ საქმეში ჩართვა – საქართველოსსოციალურადდაუცველმოქალაქეთათვის დახმარების გაწევა ყველა წარმოქმნილი პრობლემისგადასაწყვეტად! უპირველეს ყოვლისა:

მრავალშვილიანიოჯახებისთვის,

ობლებისთვის,

საწოლზე მიჯაჭვული მოხუცებისთვის,

შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირებისთვის.

 თავისი საქმიანობის პირველ წლებში ფონდმაუკვეაღმოუჩინადახმარებასაწოლზე მიჯაჭვულ 2000-ზემეტმოხუცს, გახსნა საოჯახოტიპისბავშვთა სახლები. აგრეთვე სთავაზობდა საქართველოსმთავრობას ამსაქმიანობის გავრცელებას საქართველოს ყველა, განსაკუთრებით კი საქართველოსმთიან, ძნელადმისადგომ რეგიონებში, მაგრამ ვინაიდან ვერ მიიღომხარდაჭერასაქართველოსმთავრობისგან, ფონდიიძულებულიგახდაუარიეთქვაამსაქმიანობისგაგრძელებაზე.

ფონდმა  15 000 000 ლარზემეტიდახარჯა საქველმოქმედო საქმიანობაზე.ამ დაუცხრომელი საქმიანობის ზოგიერთი ფრაგმენტი დაფიქსირებულია ფოტოებზე. კერძოდ

- ფონდმაჩაატარაცხემლოვანისეკლესიისსრულირეაბილიტაცია, რომელიცგანადგურებისპირას იყო, ასევეგაარემონტა ქალ-მონაზონთა საერთოსაცხოვრებელი.

ჩერნოვეცკისსაქველმოქმედოფონდისპროექტებია:

- შინმოვლისპროგრამა (შინმოვლის პროგრამის მუშაობის პერიოდში, 5030 ბენეფიციარს გაეწია დახმარება 2012-2019 წლის ჩათვლით.)

- საოჯახოტიპის ბავშვთა სახლებითბილისშიდაქობულეთში (2013-2019 წლებში, 10 ბავშვი აღიზარდა "ოჯახის ტიპის პატარა სახლში", ხოლო 20 ბავშვი აღიზარდა ქობულეთში არსებულ "ოჯახის ტიპის პატარა სახლში" 2014 წლიდან 2019 წლამდე.)

- დღისცენტრი

- სასადილო

- სოციალურიპატრული

სამწუხაროდ, რთულისოციალურიფონისგამო, ოფიციალურიმონაცემებისთანახმად, საქართველოშიერთმილიონზემეტადამიანს ესაჭიროება სხვადასხვასახისდახმარება. ჩვენ ყველა ზომას მივიღებთ იმისათვის, რომრაცშეიძლებამეტადამიანსდავეხმაროთ.

ჩვენიმიზანია – ქველმოქმედებაში ჩავრთოთ მთელისაქართველო, რათაყველამდაინახოს, რომსაქართველოსყოველი მესამემოქალაქესერიოზულიდაგადაუჭრელიპრობლემების წინაშე დგას და უნარი არ შესწევს დამოუკიდებლადგადალახოს ისინი.

ყოველდღიურცხოვრებაში, ჩვენამასარვაქცევთყურადღებას; ჩვენ თითქოსდა ვერ ვამჩნევთასეთიადამიანებისარსებობას. მაგრამ ისინი ბევრნი არიან და მათ ჩვენი და თქვენი დახმარებასჭირდებათ!