2014 წლის ფინანსური რეპორტები - ჩერნოვეცკის ფონდი

ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდი

ფინანსური ანგარიშები

რეპორტი

ფულადი სახსრების გამოყენების ანგარიშგება 2014 წლისთვის

ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტის
ნაშთი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში
9,198       

ფულადი შემოსავლები:

Lugamino Holding Limited 1,132,404
თბილისის მერია 50,000
სოციალური მომსახურების სააგენტო 35,176
შემოწირულობები ფიზიკური პირების მიერ    7,405
სხვა  19,133
სულ: ფულადი შემოსავლები: 1,244,118

ფულადი გასავლები:


შინმოვლის პროგრამა
ხელფასი                                                               332,367   
ჰიგიენური ნივთები 68,527
მედიკამენტები 53,241
იჯარა 37,448
კვების პროდუქტები 24,204
კომუნალური ხარჯები 19,176
დაცვის მომსახურება 11,023
საოფისე მასალა 6,339
ავეჯი და მოწყობილობები 5,787
სხვა 15,078
სულ:  573,190

მცირე საოჯახო ტიპის სახლის პროგრამა
ხელფასი                                                               91,455     
იჯარა 53,914
კვების პროდუქტები 34,550
ტანსაცმელი 14,352
გასართობი ღონისძიებები 12,390
კომუნალური ხარჯები 12,066
ჯანმრთელობის დაზღვევა 11,159
ავეჯი და მოწყობილობები 6,303
სახლის მოვლის/შეკეთების ხარჯები 5,123
განათლება/სპორტული წრეები 3,540
სამედიცინო დახმარება 2,961
დაცვის მომსახურება 2,468
მედიკამენტები 1,132
სხვა 11,052
სულ:  262,465

ბავშვთა პანსიონის პროგრამა
გასართობი ღონისძიებები                                  27,855     
იჯარა 19,853
ავეჯი და მოწყობილობები 14,754
ხელფასი 5,363
საყოფაცხოვრებო ნივთები 5,103
მივლინებები 4,000
სახლის მოვლის/შეკეთების ხარჯები 3,434
კვების პროდუქტები 3,337
ჯანმრთელობის დაზღვევა 2,691
საკანცელარიო ნივთები 2,094
სხვა 3,794
სულ:  92,278
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება          74,800     

ადმინისტრაციული ხარჯები
ხელფასი                                                               144,393   
მარკეტინგი 39,541
ავეჯი და მოწყობილობები 12,976
იჯარა 9,962
აუდიტორული მომსახურება 5,500
კომუნალური ხარჯები 5,145
დაცვის მომსახურება 2,962
სხვა 16,438
სულ: 236,917
სულ ფულადი გასავლები:                                1,239,650
ფულადი სახსრებისა და მათი
ექვივალენტების ნაშთი საანგარიშგებო
პერიოდის ბოლოს                                              
13,666     

KPMG აუდიტის ანგარიში 2014

ქართული | ინგლისური | რუსული

ანგარიში პროგრამა "ყულაბები" 2014 წლის მიხედვით. 

წელი

თანხა

 შემოწირული თანხა დაიხარჯა

2014 7352.82 შესყიდვები შინმოვლის პროგრამისთვის