კითხვა-პასუხი - ჩერნოვეცკის ფონდი

ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდი

Главное меню

კითხვა-პასუხი

ფონდსშეუძლიამიმართოსნებისმიერმაპირმა, ვისაცსჭირდებარაიმესახისდახმარება. ფონდიეხმარებამრავალშვილიანდაშეჭირვებულოჯახებს, ბავშვებსადამოზარდებს, შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირებს, მარტოხელამოხუცებს, ასევემძიმედდაავადებულპაციენტებს, გარდამათი, ვისაცსაზღვარგარეთმკურნალობაესაჭიროება. ამშემთხვევაში, ჩვენგამოვდივართჩვენიშესაძლებლობებიდანდავეყრდნობითქართველიხალხისმხარდაჭერას.

დახმარებისმიღებისაუცილებელიწინაპირობააპრობლემისგამოქვეყნებასოციალურქსელებშიდაყველასაბუთისსაფუძვლიანიშემოწმება!


აუცილებელიარარის. თუთქვენიმყოფებითრთულმდგომარეობაში, თქვენისტატუსიშეჩერებულიაანგაქვთმისმიღებასთანდაკავშირებულიპრობლემები, ასევეშეგიძლიათდაუკავშირდეთფონდს.


უმარტივესიგზაამეგობრებსანმეზობლებსსთხოვოთთქვენისახელითდაუკავშირდნენფონდსანდარეკოთფონდისცხელხაზზე +995322193321.


ფონდიგანკარგავსშეგროვებულთანხასბენეფიციარისსაჭიროებებისშესაბამისადდასპეციალურადშემუშავებულიპროცედურებისმიხედვით, რომელიცგამორიცხავსყოველგვარტყუილსიმადამიანებისმხრიდან, ვინცმასდახმარებისთვისმიმართა!

ნაღდიფულიარავითარშემთხვევაშიარგადაეცემაბენეფიციარსხელზე, რადგანარგვაქვსიმისგარანტია, თუროგორგანკარგავსმას. არაფერივიცითმისიჩვევებისშესახებდანაღდიფულისგადაცემასარავისვურჩევთ. ცუდიმიდრეკილებებისგამო (მაგალითად, მშობლებისანზრდასრულიშვილების), შეიძლებაგამოუსწორებელიუბედურებამოხდეს, დაზარალდნენბავშვებიანგარშემომყოფები,დახმარებაკივერმიიღონ.

დახმარებისგაწევახდებამხოლოდდამხოლოდუნაღდოანგარიშსწორებით, ბავშვებისთვისსაჭირონივთების, ტანსაცმლის, ელექტრონიკისშეძენის, კომუნალურიგადასახადებისანქირისდაფარვისდასხვაუამრავისაჭიროებისდაკმაყოფილების  გზით.ოპერაციისსაფასურისგადახდისშემთხვევაშითანხაირიცხებასაავადმყოფოსანგარიშზე.


შეჭირვებულიოჯახებიფონდისმზრუნველობისქვეშიმყოფებიანმანამ, სანამმათიპრობლემებიარმოგვარდება!


ფონდმაშეიძლებათქვასუარიგანმცხადებლისთვისდახმარებისგაწევაზეშემდეგშემთხვევებში:

- თუგანმცხადებლისმიერმოწოდებულიინფორმაციაცრუაღმოჩნდა;

– თუგანმცხადებელმაუარითქვამოთხოვნილიდოკუმენტაციისწარდგენაზე (ფორმა N100, კალკულაცია);

– თუგანმცხადებელმაუარითქვაფოტოებისან/დავიდეოებისგადაღებაზეანმასალისგამოქვეყნებაზე;

- თუგანმცხადებელიშემჩნეულიათაღლითობაში.

ფონდიარიხდისბანკისანფიზიკურპირებისწინაშეარსებულვალდებულებებსდაარგასცემსსესხებს!


პრობლემისშესახებპოსტი, პოსტ-ანგარიშიდავიდეოგამოქვეყნდებაფონდისვებგვერდზეhttps://chernovetskyifund.ge/ge/  დაფონდისყველასოციალურპლატფორმაზეhttps://www.facebook.com/ChernovetskyiFund , https://www.instagram.com/chernovetskyi.fund/, https://t.me/ChernovetskyiFund. მათიხილავსმკითხველისაქართველოსმასშტაბითდაევროპისბევრქვეყანაში, სადაცჩვენითანამემამულეებიცხოვრობენ.


განმცხადებელმათავისმიმართვაშიმოკლედუნდამიუთითოსპრობლემისარსი, რომელიცმასაწუხებს, ასევემიუთითოსსაკონტაქტონომერიკომუნიკაციისთვის.


განაცხადისშევსებაშეუძლიაბენეფიციარისნაცნობს, მეგობარს, ნათესავს, ოჯახისწევრს, ნებისმიერდაინტერესებულპირსანადამიანს, ვისთვისაცბენეფიციარისბედისულერთიარარის.


საკონტაქტონომრისმითითებითგანაცხადისგაგზავნისშემდეგუკუკავშირიაუცილებლადმოხდება 2-5 დღისგანმავლობაში. თუამდროისგანმავლობაშიარდაგიკავშირდნენ, ესნიშნავსიმას, რომთქვენიმოთხოვნაარასწორიადააპლიკაციაავტომატურადუარყოფილია.


თუთქვენიგანაცხადიუარყოფილია, აუცილებლადმიიღებთამისშესახებშეტყობინებას.


ბენეფიციარსშეუძლიადახმარებისმიღებისშემდეგ, ექვსთვეშიშეავსოსახალიგანაცხადი.


დიახ, ბენეფიციარსშეუძლიაგააუქმოსგანაცხადიფონდისთანამშრომლისპირველვიზიტამდე. უკვეგამოქვეყნებულიპოსტისწაშლაშეუძლებელია.


ოჯახისწევრს, რომელსაცვიდეოგადაღებაშიმონაწილეობისმიღებაარსურს, შეუძლიათქვასუარიდაგანმარტოსმიზეზები.


თუდახმარებასასიცოცხლოდმნიშვნელოვანიადამასზედამოკიდებულიაადამიანისსიცოცხლე, დახმარებისგაწევაშეიძლებამოხდესდაუყოვნებლივ, ფონდისდამფუძნებლისგადაწყვეტილებით. სხვაშემთხვევაში - თანხისშეგროვებიდანერთითვისგანმავლობაში.


არა. ფონდიპასუხსაგებსდავალდებულიაანგარიშიჩააბაროსქველმოქმედებსფონდისანგარიშებზეჩარიცხულყოველლარზე. შესაბამისად, ბენეფიციარისთვისშეგროვებულითანხებიიხარჯებადადგენილიწესით. ნაღდიფულიხელზეარგაიცემა.


არა, ესნივთებითქვენფონდისგანმიიღეთსაჩუქრად.


ყოველწლიურად, ყველაზემკაცრისაერთაშორისოსტანდარტებისმიხედვითტარდებაფონდისაუდიტი,აუდიტორულიკომპანია Ernst and Young-ისმიერ. ესძალიანძვირადღირებულიშემოწმებაა! მაგრამჩვენიავტორიტეტიჩვენთვისუფროძვირფასია! მხოლოდმსოფლიოშიყველაზეცნობილიკომპანიებიგადიანასეთაუდიტს. ფონდისსაქმიანობისგამჭვირვალობაყოველთვისშეგიძლიათგადაამოწმოთვებგვერდისგანყოფილებაში „ანგარიშები“ ბმულზე:

https://chernovetskyifund.ge/ge/reports/fin-report/


იმნივთებისსია, რომელიცსჭირდებათჩვენსბენეფიციარებს, შეგიძლიათიხილოთბმულზე:

https://chernovetskyifund.ge/ge/beneficiaries-needs/

ინტერვიუსშემდეგ,სტატიისბოლოსყოველთვისმითითებულიაბენეფიციარისკოორდინატები. ასევეშეგიძლიათმოგვწეროთჩვენსFacebookგვერდზე (კომენტარებშიანპირადშეტყობინებებში) დადასვითშეკითხვა. ფონდისთანამშრომლებიაუცილებლადმოგაწვდიანინფორმაციას.


ინტერვიუსშემდეგ,სტატიისბოლოსყოველთვისმითითებულია,რაპროდუქტებიდანივთებისჭირდებაბენეფიციარს. შეგიძლიათმიაწოდოთბენეფიციარსშემდეგიარამალფუჭებადიპროდუქტები: ფქვილი, ბურღულეული, მარცვლეულიდაპარკოსნები, მცენარეულიზეთი, მაკარონი, შაქარი, მარილი, კონსერვი, ჩაი, ორცხობილადაა.შ.


ნივთებისრაოდენობისადახარისხისმიხედვით, ფონდსგამონაკლისშემთხვევებშიშეუძლიატრანსპორტირებაშიდახმარება.


კორონავირუსისპანდემიისადასხვაინფექციურიდაავადებებისპერიოდში, რომლებთარიცხვიც, სამწუხაროდ, მზარდია, ფონდმაბენეფიციარებისთვისნივთებისმიღებაშეაჩერა. ფონდიპასუხსაგებსბენეფიციარებზედავერგარისკავს.


თუშემოწირულობავერგამოიყენებაქველმოქმედისმიერგანსაზღვრულიდანიშნულებით (შემოწირულობისმიღებისმომენტშიკონკრეტულიპროექტისთვისთანხისშეგროვებისდასრულება) დაქველმოქმედმაწერილობითარშეგვატყობინამისისურვილი (ჩარიცხულითანხისდაბრუნებაანთანხისსხვაშეჭირვებულიბენეფიციარისთვისგადაცემისნებართვა) შემოწირულობაიხარჯებაფონდისწესდებითგათვალისწინებულიმიზნებისათვის.


დიახ, ფონდისვებგვერდზერეგისტრაციისგარეშეშეგიძლიათმიიღოთმონაწილეობანებისმიერპროექტში, რომელმაცთქვენითანაგრძნობაგამოიწვია!

ვებგვერდზერეგისტრაციაგათვალისწინებულიამათთვის, ვინცსისტემატიურადეწევაქველმოქმედებას, რათათანამემამულეებისმწუხარებისშესახებინფორმაცია,უფროსწრაფადმოხვდესმათსოციალურგვერდზე.


ფონდისვებგვერდზეთითოეულპროექტშიმითითებულიაგადახდისშესაძლომეთოდები. შეგიძლიათაირჩიოთ "ყოველთვიური" ან "ყოველწლიური"გადახდა. ასევეშეგიძლიათაირჩიოთბავშვისანმოხუცისდახმარებამუდმივსაფუძველზე. ჩვენხომმოყვასისდახმარებისღვთაებრივიიდეისგანხორციელებისმიზნითვმუშაობთდათავადვართაბსოლუტურადდარწმუნებული, რომასეთიქმედებებიუფალსშეუმჩნეველიარდარჩება!


ესღილაკინიშნავს, რომთქვენელექტრონულმისამართზემიიღებთშეტყობინებას, როდესაცამოჯახსდახმარებამიეწოდება.


უპრობლემოდ, ნებისმიერთავისუფლადკონვერტირებადვალუტაში! დაამისათვის,ჩვენგაწვდითცნობასმსოფლიოსგადახდისსხვადასხვასისტემებისშესახებ.


ფონდისმიზანიარაცშეიძლებამეტიადამიანისმიყვანაღმერთთან (მათესსახარება 25:35–36, 40). თუგსურთამისგაკეთებაასეთიფორმით, ჩვენმხოლოდმოხარულივიქნებით! საპასუხოდფონდიგამოგიგზავნითთქვენისაჩუქრისგადაცემისფოტოანგარიშს.


დაგვისვით თქვენი შეკითხვა

Главное меню

Как помочь როგორ დავეხმაროთ How to help How to help